เหล็กฉาก Equal angle

เหล็กฉาก เหล็กฉากรีด Ordinary angle bar มาตรฐานยาว 6 เมตร, ฉากพับ made-to-order angle bar ด้านไม่เท่า รีดตามความต้องการ, ฉากเจาะรู Slotted angle bar มาตรฐานยาว 3 เมตร
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ คือ เป็นที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงาน โครงสร้าง การขึ้นรูปเย็น คือการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อนให้เป็นเหล็กโครงสร้าง
เหล็กโครงสร้างแบ่งตามรูปภาคตัดออกเป็น 6 แบบ คือ
1.เหล็กฉาก Light Angle Steel : ขาเท่ากัน Equal Angle, ขาไม่เท่ากัน Unequal Angle
2.เหล็กรางน้ำ Light Channel Steel
3.เหล็กรูปตัวซี Lip Channel Steel
4.เหล็กรูปตัวเซ็ด Light Z Steel
5.เหล็กรูปตัวเซ็ดมีขอบ Lip Z Steel
6.เหล็กรูปหมวก Hat Steel